Louis Fouchecourt

    Past President, 1957

    Louis FouchecourtCranston Police Department